Oud Nieuws

Feestelijke CBA bijeenkomst

Almere 01 December 2002
Tijdens de Beraadsgroep van het Cliënten Beraad Almere (CBA) op 12 december 2002 zal het CBA een overzicht geven van alle grote activiteiten waar tijd in is gestopt. Het CBA zal dan laten zien wat er in hun tienjarig bestaan bereikt is. Ook probeert het CBA dan aan te tonen dat Ad Melkert een belangrijke rol als politieke postbode heeft gespeeld.

    
Politieke postbode
Het CBA
Het Cliënten Beraad Almere organiseert bijna elke maand een Beraadsgroep. De deelnemers aan de Beraadsgroep komen bij elkaar in buurthuis ’t Kardoes. Almeerders met een minimum-inkomen zijn vanaf 13:00 uur van harte welkom bij de Beraadsgroep. Elke Beraadsgroep heeft een thema. Van elke Beraadsgroep maakt het CBA een verslag, dat de deelnemers thuisgestuurd krijgen. Daarbij krijgen ze dan een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst. Uit het verslag pakt het CBA opmerkingen, vragen en structurele problemen op zij iets aan zouden kunnen doen. Ook sturen zij het verslag van de Beraadsgroepen naar de afdeling sociale zaken van de gemeente. Tijdens het overleg tussen CBA en sociale zaken kan de inhoud van een Beraadsgroep dan ook aan de orde komen.

Geen menskracht
Het CBA heeft geen menskracht waarmee persoonlijke problemen kunnen worden opgelost. Daar zijn de gebruikelijke hulpverleningskanalen voor. Het CBA komt wel in actie als er een structureel probleem blijkt te zijn, waarbij het over kwesties gaat die meerdere personen raken. Daarover kan het CBA contact opnemen met een instantie om de problemen uit de wereld te helpen. De deelnemers aan de Beraadsgroep krijgen een bescheiden onkostenvergoeding. Het CBA zorgt voor koffie of thee. De deelnemers aan de Beraadsgroep kunnen zelf aangeven welk onderwerp bij de volgende bijeenkomst centraal staat.

12 december a.s.
De Beraadsgroep op 12 december 2002 zal een duidelijk feestelijk tintje hebben. Wie deel wil nemen aan de feestelijkheden moet dat even melden. Dat kan, per email, bij Henk Hut. Hij is ook telefonisch bereikbaar op nummer 036-5366348.
Buurthuis Kardoes is te vinden in Almere Stad aan de J.G. Suurhoffstraat 45.

Tekst: Rob Franken
Foto: TV

AAP te gast bij De Dames

Almere 02 December 2002
Alweer de 1ste zondag van de maand: 1 december 2002, dus tijd voor ´De Dames van Almere´. Deze keer was de gast David van Gennep, van stichting AAP in Almere. Leny Hartong, de initiatief-neemster die nog even enthousiast blijft als in het begin, kondigde hem aan met een prachtige volzin: "Dames en heren, hier is onze gastspreker van vandaag: David van Gennep van stichting AAP. David van Gennep is eigenlijk stichting AAP!"

    
Van Gennep vertelt
Als kind directeur worden
Omdat de aanwezigen ook meer van hemzelf wilden weten, vertelde van Gennep (1961) dat hij al méér dan 20 jaar bij stichting AAP werkt. Als klein kind wilde hij al het liefst direkteur van een dierentuin worden. In zijn militaire dienst kwam hij via Niels en Marco (en papegaai ´Poekie´)in kontakt met de oprichter van stichting AAP in Amstelveen Okko Reussien. De ruimte, een soort boerenschuur, die steeds meer vervallen raakte in de loop der jaren (1974-1996) doordat er steeds meer ´exotische dieren´ werden aangeboden en hier een plek kregen. David van Gennep vertelt het droevige verhaal van ´Poekie´ die ontsnapt was uit zijn kooi en de vertrouwde hand van van Gennep zocht-als alternatief en veilige landingsplaats- maar eenmaal geland op de uitgestoken hand van een Chimpansee een kopje kleiner werd gemaakt.... Van Gennep studeerde Biologie, met als specialiteit Immunologie en Virologie. Hij ging verder studeren voor Milieu-Bioloog. Dierproeven,soms kan het niet anders; maar het moet niet gebeuren uit geld-overwegingen! Hij vindt zichzelf te praktijkgericht voor wetenschapper. Heeft goede baan gekregen bij het RIVO in IJmuiden. (Rijks Instituut voor Visserij) maar heeft die opgezegd om als vrijwilliger te kunnen werken bij Okko en Riga Reussien van stichting AAP! Dankzij zijn familie kwam hij financieel deze tijd door.

Almere redt
Toen de gezondheid van Okko Reussien sterk achteruit ging, werd hem gevraagd hem op te volgen. In 1996 bleek de gemeente Almere de reddende engel te zijn die st. AAP een lokatie aanbood op Stadslandgoed De Kemphaan. (de oprichter heeft dit helaas niet meer kunnen meemaken). Van Gennep voelt zich prima op zijn plek bij stichting AAP, kan iets wezenlijks doen. Stichting AAP neemt allerlei ´uitheemse´ dieren op, dus niet uitsluitend apen. Ook leguanen, wasbeertjes, hagedissen, papegaaien, eekhoorns en prairiehonden. Heel lief om te zien als ze klein zijn maar o zo gevaarlijk als ze volwassen zijn! De nieuwste rage is een buidel-eekhoorntje (superglider), die normaal van boom tot boom vliegt. Moet die nou in zo´n kooitje?! Een kooi om een van oorsprong wild dier wil niet zeggen dat het dier dan tam is! Bijvoorbeeld prairiehonden mogen ´gewoon´ verkocht worden maar die vreten zich vanaf het begin tot het bittere eind letterlijk vrij, overal doorheen. Er is een WET voor in Nederland maar.... die wet is nog niet ingevuld! Zo´n 14 dagen geleden is David van Gennep gevraagd om het Ministerie te adviseren om die WET in te vullen. Maar Europa zit zonder regels! Nederland krijgt binnenkort regels en wat gebeurt er dan? dieren komen dan via andere landen binnen... Van Gennep pleit dan ook voor een Europese Wetgeving!

    
"dus worden ze gedumpt"

Apen worden gedumpt
Vervolgens krijgen de aanwezigen een video te zien van de start en de verhuizing naar Almere. De bedoeling is nog steeds om gesocialiseerde groepen chimpansees weer terug te zetten in de natuur. Soms wordt dat een dierenpark in land van herkomst en u ook naar een reservaat in Spanje, waar nu iets dergelijks is als st. AAP op 45 hectare "Prima Domus" genaamd. Alle gezonde dieren gaan daarheen. De (geinfecteerde) Chimpansees uit ´Rijswijk´ (lab) komen naar Almere, krijgen aparte, permanente ruimte om hun dagen te slijten in een fatsoenlijk onderkomen. Bij stichting AAP werken zo´n 65 mensen, deels in vaste dienst, deels stagiares en vrijwilligers. Mensen die met de apen in aanraking komen, worden uit voorzorg gevaccineerd tegen Hepatites-B. Momenteel zit st. AAP bijna helemaal vol door de vele Berber-apen die meegebracht worden uit vakantielanden. Helaas zijn volwassen dieren niet meer zo leuk, dus worden ze ´gedumpt´ bij st. AAP...... Ook om deze reden is een Europese wetgeving snel noodzakelijk. In 2003 staat dit hoog op de agenda!

    
Veel vragen en antwoorden

Airmiles
David van Gennep had er duidelijk zin in: meer dan anderhalf uur vertelde hij vol vuur over zijn uitheemse dieren, met name de chimpansees, en nam alle tijd voor beantwoording van vragen. NB weet u dat u st. AAP kunt helpen d.m.v. bijv. Airmiles en lege cartridges? Ook ordners en lege schriften of kladblokken zijn welkom. Bel even 036-5238787. Na afloop van deze laatste ´Dames´ van 2002 kon men deelnemen aan een Creoolse maaltijd. Volgend jaar beginnen de ´Dames van Almere" met een Nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari 2003. Dan zal het ´Alomtonenkoor´ optreden, een multicultureel vrouwenkoor. Uit diverse ´thuislanden´ worden liedjes gezonden die iedereen kan meezingen omdat ze fonetisch zijn geschreven. Erna Eugster is de begeleidster van dit koor. De Nieuwjaarsreceptie zal geheel georganiseerd worden in Afrikaanse sfeer. Toegang gratis en iedereen is van harte welkom: vrouwen én mannen! Het begint om 15.00 uur in Avanti aan de kerkgracht in Almere-Haven.

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Raad struikelt over aanbesteding groenonderhoud

Almere 03 December 2002
De dag na de begrotingsbehandeling presenteerden wij een primeur. Nadat definitief duidelijk werd dat het College van B&W de motie van de raad, inzake het Europees aanbesteden van het onderhoud van de stad, naast zich neer zou leggen, vroeg de VVD een spoeddebat (interpellatie) aan. Wij voorspelden al dat het College ook van de Groen´flinkse´ opstelling van GroenLinks Almere weinig last zou hebben. En inderdaad.

Raadsleden in collegekamer bewerkt; Leefbaar ´om´
De motie die tijdens de begrotingsbehandeling 21 november bijna raadsbreed werd aangenomen was erop gericht om ook kleine aannemers in Almere de kans te geven om in eigen stad aan het werk te blijven met hun merendeels Almeerse werknemers. Tijdens het spoeddebat bleek dat het College daarvóór een bijeenkomst had belegd met alle fractievoorzitters. Hierna werd duidelijk dat Leefbaar Almere ´om was gegaan´,en hun eerdere steun aan de motie introkken. Op de website van Leefbaar Almere verschenen toen berichten dat de VVD aan vriendjespolitiek zou doen, omdat één van de Almeerse bedrijven geleid wordt door de lokale voorzitter van de VVD.
    
Leefbaar: VVD-tje pesten
Jeroen Mulder (LA) suggereerde dat tijdens het spoeddebat nog eens, wat hem op een afkeurende reactie van Berdien Steunenberg (CDA) kwam te staan. Overigens is de algehele opvatting dat de hele kwestie vooral staat in het teken van het "Vvd-tje" pesten, die het vooral bij vroegere coalitie-genoot PvdA moet ontgelden, welke laatste zich klinkvast heeft gebonden aan LA, die van hetzelfde hout gesneden is.

Europees aanbesteden verplicht?
Volgens het College was Europees aanbesteden verplicht. Gasman (VVD) betwijfelde dit en onderbouwde dit met juridische opvattingen, waaruit zou blijken dat het cultuur/technische onderhoud (het ´groen´) geheel niet Europees hoefde. Zijn conclusie was dat het College aan de lokale werkgelegenheid geen prioriteit gaf en dat dus de raadsmotie uitgevoerd diende te worden. Wethouder Lankreijer (LA) en Haanstra (PvdA)
    
Wethouder Haanstra
betoogden dat de aanbesteding al liep en niet zomaar, zonder kans op grote claims, gestopt kon worden. Hoewel Haanstra toegaf dat de informatie aan de raad in de begrotingsbehandeling beter had gekund, wees zij erop dat het beleid van Europees aanbesteden reeds in 1998 in gang was gezet met goedkeuring van de raad. Omdat de huidige nieuwe raad dat niet meer op het ´netvlies´zou hebben zijn er misverstanden ontstaan. Volgens Haanstra is de lokale ondernemers in 2002 aangegeven dat het onderhands aanbesteden afgelopen zou zijn en dat zij voortaan in de openbare Europese aanbesteding mee zouden moeten doen.

GroenLinks en CDA stemmen met College mee
Een nieuw ingediende motie, waarin het groenonderhoud uit de 4 aan te besteden bestekken zou worden gehaald en zou worden gegund aan de lokale aannemers, werd met 24 tegen 13 stemmen verworpen. Ook GroenLinks en het CDA, die regelmatig een applausje van de bedreigde Almeerse werknemers kregen, stemden tegen deze motie, ondanks de bombarie die GroenLinks vooraf had gemaakt en zelfs het College een val in het vooruitzicht had gesteld.

    
Bedreigde werknemers

Hoe verder? baangaranties
Het College heeft baangaranties in het vooruitzicht gesteld voor de werknemers van de Tomingroep en voor de ex-werknemers van de gemeente die door de Almeerse groenbedrijven in dienst zijn genomen. Voor de overige werknemers (200) verplicht het College zich in te spannen om deze onder te brengen bij de bedrijven die op de bestekken hebben ingeschreven. Voor de goede orde; het zou dus kunnen dat een Italiaans of Frans bedrijf voortaan het onderhoud in Almere gaat verzorgen. Bert Gijsberts van Boogaart B.V. heeft met een combinatie van bedrijven ook ingeschreven. Hij hoopt een goede aanbieding te hebben gedaan.

    
Jan Boone (D66)
Raad gevallen; geen raadsbesluit
Opvallend was de mededeling van raadslid Boone (D66) aan het slot van het debat. Hij had laten uitzoeken door de griffie of er nu wel of geen raadsbesluit (zoals college beweerde) over Europees aanbesteden was genomen. Volgens Boone bleek zulks niet het geval (zie video).

Niet interessant
Maar voor de collegepartijen leek dit politiek ook totaal niet interessant. Leefbaar Almere was al omgegaan in het ´achterkamertjes-overleg´ met het College. GroenLinks, die vooraf het college een val in het vooruitzicht stelde, bleek de werkgelegenheid toch niet zo belangrijk te vinden als het voortbestaan van de coaltie. En het CDA, dat ook regelmatig een applausje van de tribune kreeg, bleek ook de werknemers toch niet zo hoog te hebben als eerst leek.

Kortom, zo viel in de wandelgangen te beluisteren, niét het college was gevallen maar....de gemeenteraad.


 Almere-City Video Nieuws
Interview Jan Boone (klik op bovenstaand plaatje)

Wilt u de video op uw harde schijf zetten en rustig bekijken?
Klik met de rechtermuisknop op deze link en sla het bestand op (960 KB)

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin en Rob Franken
Video & montage: Rob Franken

Chanoeka-viering in Almere

Almere 04 December 2002
Voor en in het Stadhuis Almere werd maandag 2 december 2002 (Joodse jaartelling28 kislev 5763) Chanoeka gevierd, waarbij de lichtjes van de ´Menora´ (=9-armige kandelaar) werden aangestoken. Die lichtjes symboliseren het ´spirituele licht´ van de Tora en ´verlichtende duisternis´ en voegen ´geestelijk licht´ toe aan ons leven. Met het in het openbaar aansteken van de lichtjes van de Menora hoopt men dat de boodschap van "religieuze vrijheid voor iedereen", mensen zal inspireren.

    
De menora
Chanoeka-lichten
Op (Chanoeka) vrijdagmiddag, voor de Sjabbat, wordt de Menora aangestoken. Chanoeka begon dit jaar op 29 november (25 kislev) en duurt tot vrijdagmiddag 6 december (2 tewet). De Menora wordt geplaatst voor het raam of de deur. Dus in het geval van het Stadhuis: voor de hoofdingang buiten. De Menora moet namelijk zichtbaar zijn vanaf de straat. Elk van de 8 avonden wordt er één lichtje méér aangestoken. Op maandag 2 december jl. brandden er ´s avonds dus 4 lichten.

Geschiedenis van Chanoeka
Onder Syrische heerschappij

Chanoeka kent al een lange geschiedenis. Het was in Jeruzalem, in de tijd van de tweede tempel, bijna 2200 jaar geleden, dat de gebeurtenissen plaatsvonden die de Joodse gelovigen ieder jaar met Chanoeka herdenken. Het joodse volk, dat gedeeltelijk uit de Babylonische gevangenschap naar het land van Israel was teruggekeerd, had de tempel herbouwd. Maar het bleef afhankelijk van het overheersende gezag. Eerst van het Perziche Rijk en later van Alexander de Grote. Na zijn dood werd zijn reusachtige rijk onder de generaals verdeeld. Na een strijd, waarbij alle volkeren van het Midden-Oosten werden meegzogen, kwam Israel onder het gezag van Egypte en weer later van het Syrische koningshuis der Seleuciden.

De ´krankzinnige man´
Aanvankelijk was de heerschappij nog wel vriendelijk maar dat veranderde toen er een nieuwe koning aantrad, Antiochus IV, die een bloedige oorlog tegen de Joden begon. De tempel werd bestormd, ontwijd en beroofd van alle schatten. Talloze onschuldige mensen werden afgeslacht en de overlevenden werd hoge belastingen opgelegd. Antiochus plaatste een afgodsbeeld van Zeus op een altaar en dwong de Joden voor dit beeld te buigen, op straffe van de dood. Hij verbood verder heilige joodse tradities zo als Sabbath.

    
Lekker naschen

Keerpunt
Doordat Mattitjahoe, leider van de familie van de Chasjmonaiem, een ´heldendaad´ verrichtte door te weigeren hierop in te gaan en samen met zijn vijf zonen alle afgodsbeelden vernietigde, kwam er een ommekeer. Hij trok zich terug in de heuvels met een toenemend aantal aanhangers, waarmee hij een strijdmacht vormde. Vanuit de heuvels werden Syrische troepen aangevallen en uiteengeslagen, waarna de groep zich weer terugtrok in de heuvels. met een groep van inmiddels 6000 soldaten versloeg hij een zwaarbewapend leger van 47.000 Syriers. Woedend zond Antiochus een nog grotere strijdmacht achter hem aan maar op ´miraculeuze wijze´ werd ook dit leger verslagen. Het joodse leger trok naar Jeruzalem, bevrijdde de stad en heroverde de heilige tempel. Alle afgodsbeelden werden verwijderd, het altaar herbouwd en alles klaar gemaakt om de Tempeldiensten te kunnen hervatten, waaronder het aansteken van de Menora. Vol vertrouwen en vol dankbaarheid werd de Menora aangestoken en werd op deze manier de Tempel weer ingewijd. Het ´wonder´ geschiedde dat de van de acht l(olie) lampjes de vlammen de volle acht dagen bleven branden.

    
Loco burgemeester Huis

Hoog bezoek
In Almere werd Chanoeka feestelijk gevierd, eerst met het ontsteken van de lichtjes en daarna met Chanoeka-lekkernijen. Loco-Burgemeester Frits Huis, met klein blauw keppeltje, ontving de delegatie: Rabbijn Stiefel uit Almere, die ook een welkomstwoord sprak. Vervolgens een toespraak door de heer E. Margalit, ambassadeur van Israel in Nederland. Hij mocht ook de lichten in de Menora aansteken. Daarna gemeenschappelijke zang en lekkere ´naschen´ (=lekkere hapjes) in het Stadhuis

Tekst en foto´s: Greta Verduin

Ter Verantwoording: Pittig debat; Een aanrader

Almere 05 December 2002
In de uitzending van dit weekeind van het programma ´Ter Verantwoording´ bij Studio Almere, kunnen de kijkers getuige zijn van een pittig debat. Gasten zijn Douwe Halbesma (VVD), Frits Huis (wethouder Leefbaar Almere) en Joke Knop (Stadspartij). De opnamen vonden afgelopen woensdag 4 december plaats.

    
Pittig debat: Joke Knop, Frits Huis, Douwe Halbesma en Marco Penninkhof

Knop: "Wethouder Haanstra (PvdA) moet aftreden"
    
Joke Knop
Nadat Huis aan Joke Knop zijn excuses maakt voor een incident tussen hem en Knop tijdens een commissievergadering over Omniworld weigerde Knop een excuus uit te spreken aan het adres van Johanna Haanstra (PvdA). Sterker; Knop blijft op haar standpunt staan dat wethouder Haanstra de raad ten onrechte niet heeft ingelicht en beticht de wethouder van leugens. Een doodzonde volgens Knop die niet zonder gevolgen kan blijven.
Reeds eerder publiceerde Almere-City stukken waaruit blijkt dat wethouder Haanstra zelf opdracht heeft gegeven om plannen voor school ´De Weerga´ stil te leggen zonder dat zij daarover de raad informeerde; ook niet toen Knop er naar vroeg. Volgens de wethouder was er niets aan de hand. Knop vond wethouder Huis tegenover zich, die zich collegiaal achter Haanstra opstelde. Huis gebruikt hier het beproefde recept door de bal terug te spelen naar het vorige College en voornamelijk de VVD verantwoordelijk te stellen voor de slechte staat waarin de onderwijshuisvesting zich bevindt. Halbesma (VVD) laat zich niet onbetuigd en verwerpt de suggestie van Huis dat er ´jacht gemaakt wordt´ op Haanstra.

    
Huis en Halbesma
Omniworld
In het stadhuis vindt 12 december hét debat plaats dat duidelijkheid over de nieuwe plannen voor Omniworld moet geven. De N.V. Omniworld zal opgedoekt worden, er komt geen betaald voetbal, maar wel wil het College veel geld stoppen in Volley- en Basketbal. Huis wordt er op aangevallen dat zijn partij, en ook hijzelf, altijd beweerd hebben geen betaalde sport met gemeenschapsgeld te zullen financieren. Hoe zit dat dan met het zogenaamde ´inkopen van producten´ bij de basketbal- en volleybal-clubs van Omniworld, waarmee de clubs hun exploitatie-tekorten (Euro 450.000) kunnen afdekken. En waarom niet ´gelijke monniken, gelijke kappen´; dus waarom geen betaald voetbal, maar wel betaal volley-bal en basket-bal? In het antwoord van Huis blijft het wringen met de uitgangspunten van zijn eigen partij, zoals hem door zijn gesprekspartners (gespreksleider Marco Penninkhof niet in de laatste plaats) voor de voeten geworpen werd. De constructie: produkten kopen van de verenigingen, vindt Huis zelfs zo prachtig dat hij stelt dat Almere hiermee wel eens een landelijk voorbeeld kan worden. Huis verbindt zijn lot aan wat de gemeenteraad 12 december gaat besluiten. "Als de gemeenteraad anders besluit, dan gaat de stekker eruit", aldus Huis.

De media hebben het gedaan
Huis, van origine zelf journalist (Telegraaf) kan het niet goed vinden met de media. Hij weigert de hand in eigen boezem te steken en heeft al veel conflicten uitgevochten met bijvoorbeeld het
    
Marco Penninkhof
Dagblad van Almere. Buiten de camera om zegt hij dan ook dat Bart Vuijk (journalist DvA) van alles zomaar gelooft. Ook Penninkhof moet het in de uitzending weer ontgelden, waarmee Huis ook diverse aanvaringen heeft gehad. Huis: "Mijn opvattingen vallen altijd op onvruchtbare grond". Hoe bedoelt U? "Bijvoorbeeld bij u meneer Penninkhof", rispoteert Huis. Huis vindt het jammer dat het Dagblad van Almere verdwijnt, alhoewel hij het een slechte krant vond. De twee anderen, Knop en Halbesma, vinden het oprecht jammer dat het Dagblad van Almere verdwijnt. Zij waren al meer dan 20 jaar abonnee en zullen de krant wél missen.

Goed programma
Van de avond hebben wij een kleine ´teaser´ (op video) gemaakt, waarvan wij hopen dat u nieuwsgierig wordt naar deze levendige aflevering van Ter Verantwoording, die doet verlangen naar meer. Volgens Penninkhof (zie interview op de video) beleeft hij zoveel plezier aan deze opzet van Ter Verantwoording (samenwerking tussen Omroep Flevoland/Studio Almere) dat hij er elke week wel eentje wil maken.

Kijken is de moeite waard
De uitzending is komend weekeind vanaf zaterdag (18.00 uur) t.m. maandag bij Studio Almere, tussen de reclameblokken en nieuwstekst door. Studio Almere vindt u in Almere op kanaal S14 van het kabelnet.

 Almere-City Video Nieuws
Teaser en interview met Marco Penninkhof (klik op bovenstaand plaatje)

Wilt u de video op uw harde schijf zetten en rustig bekijken?
Klik met de rechtermuisknop op deze link en sla het bestand op (2,6 MB)

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin en Rob Franken
Video en montage: Rob Franken

Bestuurs Informatie Systeem Almere openbaar

Almere 06 December 2002
Sinds afgelopen maandag heeft de gemeente Almere het BIS (Bestuurs Informatie Systeem) voor iedereen toegankelijk gemaakt. Op de gemeentesite staat echter nog geen button.


Volgende week zaterdag open
Volgende week zaterdag publiceert de gemeente in ´t Groene Weekblad de officiele opening van de site. Voor de liefhebbers hebben wij hiervoor een speciaal subdomain aangemaakt. http://bis.almere-city.nl brengt je snel naar deze site.

Tekst: redactie

Gemeenteraad Almere jaagt werkgelegenheid stad uit

Almere 06 December 2002
Het was een emotionele dag voor Bert Gijsberts van Boogaart BV. Vandaag vond de Europese aanbesteding van de 4 ´bestekken´ in Almere plaats. Na veel commotie en een extra raadsdebat werd toch besloten om de lokale Almeerse aannemers géén onderhandse aanbieding te doen voor het onderhoud in de stad.

Gijsberts: "Het is klote"
    
Bert Gijsberts: "Zwaar klote"
Gijsberts vindt het ´zwaar klote´ dat hij met zijn bedrijf er niet aan te pas gekomen is. "Ik zat met mijn prijs echt op de bodem, maar door vier grote andere Nederlandse bedrijven zijn we aan de kant gezet", aldus Gijsberts. Onder de andere bedrijven zit Koop Tjuchem dat in opspraak kwam tijdens de bouwfraude-affaire. Ook Ballast Nedam en Stevin doen in Almere mee aan de aanbestedingen.

Slechte kerst; weggejaagd uit Almere
Wat precies de gevolgen voor zijn bedrijf zijn kan Gijsbert nog niet precies berekenen. Voor zijn bedrijf valt nu 40% van de omzet weg. "Voor vooral mijn werknemers wordt het een zware kerst", aldus Gijsberts. De komende 3 jaar komt zijn bedrijf in Almere er niet meer aan te pas. Gijsberts is bitter: "Maatschappelijk ondernemen is iets waar dit college blijkbaar geen boodschap aan heeft en dat na zoveel jaar. We zullen het nu ´over de brug´ buiten Almere moeten zoeken. Ik zal mijn uiterste best doen om daar werk te vinden. Vooral voor mijn werknemers die jaren en jaren in Almere gewerkt hebben en nu Almere uitgestuurd worden".

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto: AC-tv

"Praat met de raad": De Moskee

Almere 09 December 2002
In de wijk Tussen de Vaarten in Almere komt een Moskee. Daarover is het gemeentebestuur in gesprek met het bestuur Al Razavan de Moskee. De (toekomstige) bewoners vinden de komst van de Moskee op het bedrijventerrein ´Het Atelier´ maar niks. Bovendien vinden de bewoners (olv. Rob Wammes) dat het gemeentebestuur procedureel onjuist gehandeld heeft. Reeds in 2001 zou er sprake van zijn geweest dat er een Moskee zou komen. De toekomstige bewoners, daarvan onwetend, hadden hun kavels niet gekocht als zij van de plannen op de hoogte waren geweest.

    
Rob Wammes
Praat met de raad
Dinsdag 10 december vindt in de raadszaal een ontmoeting plaats tussen alle betrokkenen. Dit in het kader van ´Praat met de raad´. De aanvang is 20.30 uur in de raadszaal. Wammes en cs. vinden een moskee op een bedrijventerrein niet voldoen aan het bestemmingsplan. Dat er een winkeltje in de moskee komt, maakt een moskee niet tot een bedrijfsmatig karakter. Bedrijven kunnen ook overlast geven, zo geeft Wammes toe, maar daar heb je meestentijds geen last van, want je bent zelf ook weg voor je werk. Zo´n Moskee wordt voornamelijk in het weekeind bezocht en dat kan overlast geven. De raadsleden kunnen door een ontmoeting met de direct betrokkenen een beter beeld krijgen van de situatie. Intussen zo blijkt zijn bewoners tot op dit moment bezig om informatie los te krijgen bij de gemeente Almere. Zie hiervoor Lees meer, waaruit blijkt dat zelfs afgelopen vrijdag nog door de stadhuisbode stukken bij de bewoners zijn afgeleverd. Ook blijkt dat de bewonersgroep klachten heeft ingediend wegens het geven van ´valse informatie´.
Lees meer

Tekst Ruud van den Bosch
foto: Greta Verduin

Spectaculair transport voor speelzaalwerk Almere

Almere 10 December 2002
Morgen 11 december a.s. vindt er een groot transport plaats in Almere. Zeven speelzalen zullen in Almere worden voorzien van betonnen opbergkasten. Deze opbergkasten worden geïnstalleerd in de buitenruimte van de speelzaal en zijn bedoeld voor de opslag van buitenspeelgoed en buitenmeubilair. Uit ergonomisch en hygiënisch oogpunt was daar dringend behoefte aan. Het zal de werkomstandigheden van de peuterleidsters aanzienlijk verbeteren.

Route langs de speelzalen
’s Morgens om 7.30 uur start het transport bij peuterspeelzaal De Speelmolen in Almere Buiten (Piet Moeskopspad). Vervolgens zijn Ieniemienie (C. van Eesterenplein), Dikkie Dik (Lekstraat), Petteflet (Kastanjeplein), Ollie (Hollywoodlaan), Tijgertje (Clemenceaustraat) en Humpie Dumpie (’s-Hertogenboschplein) aan de beurt.
Bij peuterspeelzaal Ollie zullen zelfs twee busbanen enige tijd geblokkeerd zijn. Bij peuterspeelzaal Humpie Dumpie komt er een kraan van 22 meter aan te pas om de klus te klaren.

Persbericht De Schoor

Nieuws uit Allochtonenland: de Moskee

Almere 11 December 2002
Van onze medewerker Ali Serrai, ontvingen wij een bijdrage over de vergadering van 10 december jl. waar de komst van een moskee in de wijk ´Tussen de Vaarten´ centraal stond. Ali Serrai heeft al eerder column-achtige bijdragen geleverd. Hierbij zijn nieuwste.


Kleur bekennen bij de raad
Gisteren heb ik de extra vergadering van de commissie, dienst maatschappelijk ontwikkeling, bijgewoond. Met het motto praat met de raad, is er een kans gecreëerd voor beide partijen om hun standpunt krachtig naar voren te brengen. Het motto had voor mij best veranderd mogen worden in: "Kleur bekennen bij de raad". De burgemeester opende de vergadering en gaf de gelegenheid aan de sprekers om hun standpunt naar voren te brengen.

    
Rob Wammes
Nalatige gemeente en High-tech image
Rob Wammes en zijn medesprekers ( 6 in totaal), scharen zich achter het bestemmingsplan. Ze vonden dat de gemeente nalatig is geweest in de manier van communiceren en het informeren van haar bewoners en dat diezelfde gemeente haar fouten moet erkennen. Op den duur zou de moskee alleen overlast aan de bewoners bezorgen (denk aan parkeer overlast, geluidsoverlast, etc....) De directeur van centerfold vindt dat de bouw van een moskee in de omgeving de ‘high-tech’ uitstraling van de bedrijven kan beschadigen. Gelul natuurlijk. Er zitten bij de meeste mensen achterliggende gedachten; een moskee mag best gebouwd worden maar niet in mijn omgeving, a.u.b.....

Niet polariseren
De mensen worden erg emotioneel en agressief als ze het gevoel hebben dat ze in hun geluk aangetast worden. Immers het geluk mag best gemeten worden aan de waarde van hun bezit...dus een moskee naast mijn huis tast de waarde aan van mijn bezit... De conclusie is al gauw getrokken. Er zijn 3 moskeeën gebouwd in Almere en bij alle drie procedures zijn de omwonende hevig aan het procederen geslagen. Je hoort dit nooit met de bouw van een kerk of.. Maar ik moet er mee ophouden anders ben ik ook bezig de zaak aan het polariseren.

Ar-raza
Namens stichting Ar-raza, was de heer Maraboe aan de beurt. Bedaard maar ook bewust van het feit dat de stichting in haar gelijk stond ging hij inhoudelijk op de zaak in. Bovendien vond hij dat de stichting zorgvuldig te werk is gegaan en dat de stichting niet door alle procedures heen, het kind van de rekening moet zijn. Ze hebben rechtens een plek van de gemeente gekocht en willen graag beginnen met de bouw. Na heen en weer touwtrekken en onderling vragen stellen, was de beurt aan de politiek om vragen te stellen
    
Ruud Pet (GL)


De politiek
Het optreden van de Partij van de Arbeid en GroenLinks was helder en objectief. Vooral het optreden van GroenLinks-voorman Ruud Pet was buitengewoon goed. Zijn voornaamste vraag was, waarom men vindt dat de moskee alleen maar overlast in de buurt zal brengen? Die vraag werd nauwelijks beantwoord. De andere partijen hebben zich nauwelijks in het debat gemengd. "Je moet niet proberen van 2 walletjes te eten", zei mijn moeder eens tegen me. "Je moet in het leven kleur bekennen". Maar ja; in de politiek weet men dat men bij dit soort onderwerpen beter zijn mond dicht kan houden. Jammer, omdat dat soort discussies vaak alleen op internet worden gevoerd....

Is Almere multicultureel?
Ten slotte wil ik ook mijn vragen stellen: "Is Almere een multiculturele stad? Kan Almere dit soort zaken rationeel behandelen?" ..... Vragen die door sommigen als lastig beschouwd worden, maar bij sommigen ook totaal niet aan de orde zijn. Ik ben benieuwd...

Het kan in Almere.........

Tekst: Ali Serai
Foto´s: Greta Verduin

12 december: Almeerse raad in spagaat

Almere 12 December 2002
Op 12 december wordt in de raadsvergadering definitief besloten over de jongste voorstellen van het College inzake Omniworld. Het College stelt voor om de N.V. Sportcomplex Almere te ontmantelen. Op grond van onderzoeken zou blijken dat betaald voetbal best kan in Almere en op korte termijn zelfs zonder steun van de gemeente. Basketbal en Volleybal zouden echter zorgenkindjes zijn die tot in lengte van dagen een beroep op de gemeentekas zouden moeten doen. En toch kiest het College voor Basketbal en Volleybal.

Multi-Europees
De Europese aanbestingsregels spelen de laatste tijd in allerlei onderwerpen in Almere een rol. Was dat al zo bij de aanbesteding van het onderhoud in de stad; ook speelt het een rol in het besluit dat de raad op 12 december 2002 moet gaan nemen. Vorige week nog heeft het College aan de raadsleden bekendgemaakt dat er risico´s aan de constructies rondom Omniworld zitten. 12 december zal de Almeerse raad daarmee zitten; een niet te voorkomen spagaat. Met deze special proberen wij die ´spagaat´ voor de lezer en ook voor de raadsleden nog eens ´van´ het netvlies te halen.

Europees aanbesteden
Ja dat moest van de raad bij het aanbesteden van het onderhoud in de stad. Door dit besluit heeft de raad een kleine 100 arbeidsplaatsen de stad uitgejaagd. Was dat noodzakelijk? Lees meer
Opdeling van de bestekken had deze werkgelegenheid voor Almere behouden.

Betrouwbare partners voor Almere?
Enkele namen die de Europese aanbesteding voor het stadsonderhoud hebben ´gewonnen´ zijn: Ballast Nedam, Koop Tjuchem en Volker Stevin. Waarom zijn deze winnaars blijkbaar wel betrouwbare partners en was Eurowoningen dat 21 september j.l., volgens Leefbaar Almere, niet? Lees meer
Is Leefbaar Almere inzake de aanbesteding van Basket- en volleybal "produkten" dan multi-Europees bezig?

Openbaar onderhands produkten afnemen; staatssteun profsport.
In de jongste voorstellen van het College voor de raad van 12 december zijn enige wijzigingen aangebracht. De rechtstreekse subsidie voor de huur door de basket- en volleyballers voor de topsporthal in Almere Poort wordt geschrapt omdat de adviseur van de gemeente, drs.Ranner, stelt dat het ongeoorloofde staatssteun is, wat volgens de Europese regels verboden is. Toch wordt de inkoop van produkten, wat in feite een U-bocht is om de spelerssalarissen van de clubs te betalen, in het voorstel gehandhaafd. Lees meer
Dit lijkt niets anders dan tegen een vooraf vastgesteld bedrag onderhands aanbesteden.

    
Frits Huis (LA)
Wethouder gaat multi-Europees
Wethouder Huis (LA) stelt voor om het exploitatie-tekort van de profclubs Basket- en Volleybal ´af te dekken´ door van die clubs produkten in te kopen ten behoeve van de breedtesport (jeugd). Dat kost zo´n 450.000 Euro. De directe subsidie in de zaalhuur (ook zo´n 450.000 Euro) is van de baan. Maar wethouder Huis liet in een interview doorschemeren dat de oplossing is om meer produkten van de sportclubs in te gaan kopen. Die constructie is ervoor bedoeld om de Europese regelgeving, waar Ranner voor waarschuwt, te omzeilen. Ranner stelt dat ook die constructie (inkopen van producten) in strijd is met de Europese regelgeving. Zal de raad met dit voorstel om € 900.000 per jaar onderhands aan te besteden meegaan? Lees meer

Christmas-Carroll
Het is net een kerstsprookje. ´Scrooge´ komt tot inzicht dat alle opvattingen over betrouwbare partners en een betrouwbare overheid die zich aan de Europese regels wil houden, overboord gezet kunnen worden. Open de kas van de gemeente Almere om kadootjes (produkten) te kopen. Besteed de klus niet aan, maar gun hem onderhands aan de Clubs Volley- en Basketbal. Laat de prijs niet afhangen van de markt, maar bepaal gewoon de tekorten die ´afgedekt´ moeten worden door de gemeentekas.

Als de kerstgeest (lees de gemeenteraad) uit het gelijknamige Kerstverhaal het wil, zal het zo geschieden. De werknemers die nu ontslagen worden omdat de gemeenteraad zo nodig wél Europees wilde aanbesteden inzake het onderhoud van de stad, zullen Scrooge niet met een kalkoen op de stoep vinden.

Tot slot is het aan de individuele raadsleden, niet gehinderd door fractiediscipline, te bepalen of zij zich op 13 december na ´the night before´ ´sochtends oprecht in hun eigen netvlies kunnen bekijken....in de nietsverhullende spiegel.

Tekst: Ruud van den Bosch en Rob Franken
Foto´s, cartoon en montage: Greta Verduin en Rob Franken

Cultuur Historisch Jaarboek voor Flevoland

Almere 12 December 2002
Op vrijdag 13 september 2002 verschijnt voor de twaalfde keer het "Cultuur Historisch Jaarboek voor Flevoland". Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan burgemeester Hans Ouwerkerk in de Raadszaal van het Stadhuis Almere.

Cultuur Historisch Centrum
De organisatie is in handen van het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland, dat gevestigd is in Lelystad. Zij doen dit in nauwe samenwerking met CASLa (Centrum voor Architektuur en Landschap Almere), uitgeverij ´De Twaalfde Provincie en de gemeente Almere.

De Peetvaders van Almere
Onder de titel "De Peetvaders van Almere, het verhaal van het ontstaan van Almere", zal Barbara Nieuwkoop, dir. CASLa, een inleiding houden. Er hebben heel wat bekende Almeerders model gestaan voor de term ´Peetvader", waaronder de inmiddels overleden Han Lammers, bekend als Landdrost en eerste burgemeester van Almere.
Dit ´officiele´ gedeelte begint om 15.30 uur in de Raadszaal van het Stadhuis Almere. Daar zal vervolgens ook de presentatie van het Jaarboek plaatsvinden inklusief de overhandiging aan burgemeester Ouwerkerk.

Korte Expo
Vanaf 15.00 uur kunnen de aanwezigen een kleine expositie bekijken, verzorgd door CASLa en het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland. De titel daarvan luidt heel toepasselijk: "Dokumenten van Almere". Iedereen die geinteresseerd is in de historie van zijn of haar eigen stad en Provincie, is van harte welkom!

Tekst en scan: Greta Verduin

Leefbaar Almere: Betaald voetbal zieke bedrijfstak

Almere 13 December 2002
Dat het betaald voetbal uit de nieuwe plannen voor Almere Poort zijn gehaald vindt de fractie van Leefbaar Almere prima. Fractievoorzitter Nico van Duijn noemde het betaald voetbal een ´zieke bedrijfstak´, die gelukkig uit de plannen was gehaald. De consessie die Leefbaar Almere doet, om toch gemeenschapsgeld te stoppen in sporten als Basket-en Volleybal, noemde van Duijn, ´in het belang van de stad´. Hij benadrukte in de gemeenteraad (12 dec.) dat de gemeentelijke subsidies ten goede kwamen aan de breedtesport (jeugd). Aan de ´luchtbakkerij´ van de N.V. Omniworld mét betaald voetbal was een einde gekomen, zo stelde Van Duijn.

    
Frits Huis
Raad steunt inkopen produkten
Geen van de raadsleden deed er moeilijk over. Wethouder Huis (LA) zette in het begin van de vergadering uiteen dat hij op dit moment geen garantie kon geven of deze constructie genade zou kunnen vinden in de ogen van de Europese commissie. Hij had hier wel met de expert en raadgever van de gemeente Almere, drs. Ranner, over gesproken.

Expert Ranner
Ranner op de publieke tribune aanwezig verklaarde tegenover Almere-City dat Huis gerust kon zijn. De constructie van dit College was volledig ´Europroof´. Ranner: "Als de produkten die afgenomen worden van de clubs Volley- en Basketbal goed omschreven worden én...... de prijs die de gemeente er voor betaalt marktconform is, is er niets aan de hand. Bovendien worden de produkten ingekocht voor de amateur-breedtesport en niét ten behoeve van een topsport-bedrijfstak. Dat is het verschil", aldus drs. Ranner die als een expert op het gebied van Europese regelgeving beschouwd mag worden en al lange tijd als adviseur van de gemeente Almere optreedt.

Spelers moeten werken voor hun geld
Het kan dus niet zo zijn dat, om zo snel mogelijk van de zaak af te zijn, er een managements-cursus of jeugd-clinic wordt ingekocht voor exhorbitant hoge bedragen. Dat zal Europa niet pikken. Ranner voorspelde wel dat de clubs nog de nodige moeite zouden hebben om aan hun verplichtingen te voldoen: "De spelers zullen er wel moeite mee hebben. Ze kunnen zich er niet vanaf maken om bijvoorbeeld vrijkaartjes aan scholen te verstrekken om wedstrijden te bezoeken", aldus Ranner tegenover Almere-City. Nico van Duijn (LA) liet aan het begin van de vergadering al weten blij te zijn met de oplossing van het College: "De spelers zullen moeten werken voor hun geld"; waarmee Van Duijn nog eens zijn afkeer van betaalde profsport ten toon spreidde.

Betaald voetbal; om de tuin geleid
Een dag voor de raadsvergadering was bij de raad een brief binnengekomen van de voetbal-club FC-Omniworld. Onder het motto ´gelijke monniken, gelijke kappen´ wilde de hele raad dat het College op grond van het binnengekomen stuk met de FC-Omniworld in gesprek zou gaan. FC-Omniworld presenteerde een sluitende begroting, een licentie betaald voetbal in het jaar 2003 en vroeg voor het ´op start komen´ in het Fanny Blankers Koen-park een gemeentegarantie. Wethouder Huis hield wat slagen om de arm, maar zegde ten slotte toe de wens van de raad te respecteren en met de betaald-voetbal-club om tafel te gaan. Hij vroeg zich richting raad wel af of de "monniken allemaal gelijk zijn en hoe duur de diverse kappen zouden uitpakken".

    
Ruud Pet (GL)
Groen Links: Huis neemt raad niet serieus
GroenLinks-voorman Ruud Pet nam vanwege zijn voorzitterschap van de Enquete-commissie Omniworld, niet deel aan het debat, maar kon zich niet inhouden: "Ik heb toch het gevoel dat wethouder Huis de wensen van de raad niet helemaal serieus neemt. Wethouder Huis leidt ons om de tuin". Huis liet zich niet van zijn stuk brengen en reageerde rustig dat hij de toezegging om met de FC-Omniworld om tafel te gaan zitten al gedaan had. Dat hij daarbij ook een inhoudelijke opmerkingen over de door de FC-Omniworld ingediende begroting op 1 A-4tje had gemaakt, was zijn goedrecht. De ´ruzie´ werd door burgemeester Ouwerkerk gesust. De raad toonde zich ingenomen met de toezegging van wethouder Huis. Het ziet er naar uit dat ook betaald voetbal op korte termijn zijn entree zal maken in Almere.

De ontbrekende publiekstrekker; GL wil maatschappelijke relevantie
Nog steeds ontbreekt in de plannen van het College een publiekstrekker. Een motie van de zijde van LA om een peiling te laten doen, waarna een lijstje via een enquete aan de Almeere bevolking kan worden voorgelegd, wordt, met uitzondering van GroenLinks, door de raad aangenomen. GroenLinks ziet de bui al hangen en is faliekant tegen voorzieningen die het milieu zullen belasten. Al in een eerdere discussie had GL laten weten een Snowdome totaal niet te zien zitten. Willy-Anne van der Heijden betoogde dat de voorziening ´maatschappelijk relevant´ moest zijn. Volgens haar hield dat in dat het vooral voor Almeerders bedoeld moest zijn. Dit kwam haar op een ´afstraffing´ van Henk Smeeman (VVD) te staan die al eerder betoogde dat een dergelijke publiekstrekker ook niet zonder gemeenschapsgeld in stand kan blijven, zoals landelijk bleek. Als nu ook nog GroenLinks een typisch lokaal Almeers dingetje wil neerzetten kan er geen geld verdiend worden, volgens Smeeman, die bovendien nog eens aangaf geen boodschap te hebben aan de milieu-eisen van GroenLinks. Groen Links kreeg verder geen steun vanuit de raad en kon na afloop haar wonden likken.

Coalitieplaats
Heel wat minder fier dan anders liep Ruud Pet de trappen af na afloop. Een trek op het gezicht die doet vermoeden dat GroenLinks binnen de coalitie een heel wat mindere plaats inneemt dan GroenLinks zelf gedacht had.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: AC-team

Sociaal Raadslieden gesloten

Almere 15 December 2002
In de periode van 23 december 2002 tot en met 3 januari 2003 komen de spreekuren van de Sociaal Raadslieden van Zorggroep Almere te vervallen. In die weken houden de Sociaal Raadslieden geen open spreekuren en zijn er ook geen telefonische spreekuren. De Sociaal Raadslieden zijn met ingang van 6 januari 2003 weer bereikbaar.

Op sterkte
Nadat in november Angela Baris begonnen is als sociaal raadsvrouwe, zal in 2003 Monique Julen de raadslieden komen versterken. Daarmee is de formatie Sociaal Raadslieden weer op peil. Wanneer het open spreekuur in Almere Stad weer open gaat is nog niet zeker. De nieuwe Sociaal Raadslieden moeten zich nog inwerken in de meest voorkomende vragen van Almeerders met een laag inkomen.

Persbericht Sociaal Raadslieden

De feestelijke wensen

Almere 16 December 2002
Net als vorig jaar hebben we het Almere-City Billboard omgebouwd tot wensplaats. Vanaf die plek kunt u heel Almere uw wensen overbrengen, maar natuurlijk ook uw familie en vrienden. Die kunt u dan een emailtje sturen dat uw wens erop staat (vergeet niet onderstaande URL op te geven). De laatste 5 wensen zijn te vinden onder http://www.almere-city.nl/acbb.shtml Op de hoofdpagina wordt steeds één van de laatste vijf wensen getoond.

Leuke bijdragen
Het idee was van Greta Verduin en het bleek een goed idee. Meer dan 200 mensen hebben er gebruik van gemaakt. Er waren leuke bijdrage te vinden. Van "Een piekfijn uiteinde en een gezond en leefbaar 2002." tot "Nog staat 2001 trillend op zijn benen. Maar de voorbodes zijn reeds verschenen. 2002 staat voor de deur. Binnenlaten en koffie geven, heur!!".. Maar ook politieke, zoals "Vanuit de provinciale, liberale fractie ook voor Almere een bruisend en dynamisch 2002!!"
Heeft u ook een kerstwens die u wilt doorgeven? Klik hier.

Tekst: Redactie Almere-City

Anti moskee; juridische akties in verschiet

Almere 18 December 2002
De groep bewoners die ageert tegen de komst van een moskee in de wijk ´Tussen de Vaarten´ dreigt met Juridische procedures als de gemeenteraad donderdag 19 december haar goedkeuring hecht aan de komst van een moskee op het bedrijventerrein Het Atelier. Daarvoor zullen de bewoners een stichting in het leven roepen die tot doel heeft de komst van de moskee juridisch aan te vechten.

Praat met de raad; geen antwoorden
Op 10 december jl. spraken de bewoners, in het kader van ´praat met de raad´ met de politieke vertegenwoordigers en burgemeester Ouwerkerk. Na afloop liet burgemeester Ouwerkerk weten dat zaken in de communicatie met de - toekomstige- bewoners en bedrijven fout waren gelopen. De bewoners hebben een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) om informatie boven tafel te krijgen. Daar konden ze wel mee ophouden, zo liet ´het stadhuis´ weten, want de betrokkenen zouden alle informatie krijgen.
Groot is de verbazing van de bewoners dat het verslag van de bijeenkomst ´Praat met de raad´ en antwoorden op de diverse vragen al op het Bestuurs Informatie Systeem (BIS) van Almere is te vinden. Dat verslag geeft op een aantal vragen geen antwoorden en bevat nogal wat lacunes, vindt Bas aan de Wiel.

Valse voorlichting; geen antwoorden
Op de vraag van de bewoners hoe de subsidie aan de Moskee tot stand is gekomen, via een korting op de grondprijs, wordt geen antwoord gegeven. Ook wordt er geen antwoord gegeven op de vraag hoe het mogelijk is dat, in strijd met het bestemmingsplan, de moskee een 40% grotere kavel van 3500 m2 heeft weten te verwerven, terwijl de maximaal toegestande grootte 2500 m2 is. Naast de stelling dat als de toekomstige bewoners/bedrijven geweten zouden hebben dat er een moskee zou komen zij zich daar niet hadden gevestigd, beschuldigen zij de gemeente van het geven van ´valse voorlichting´. Als voorbeeld noemt Aan de Wiel dat de gemeente schriftelijk liet weten dat een vestiging van een moskee, een levensbeschouwelijke instelling, op het bedrijventerrein mogelijk zou zijn. De pagina´s uit het bestemmingsplan echter, waaruit zou blijken dat dit nu juist niet kan, werden voor de bewoners achtergehouden.

Juridische aktie
Aan de Wiel en zijn medestanders laten weten, dat mocht de gemeenteraad aan B&W het groene licht geven voor de afwijking van het bestemmingsplan, zij zich met alle mogelijke juridische middelen daartegen zullen verzetten. De groep wil daar zelfs een aparte stichting voor in het leven roepen.

Tekst: Ruud van den bosch
Picture: Rob Franken

Oliebollen zwemmen bij de Almeerse Reddings Brigade

Almere 18 December 2002
Op donderdag 19 december en vrijdag 20 december wordt er volgens de traditie weer oliebollenzwemmen gehouden bij de Almeerse Reddings Brigade. De (jeugd)leden van de brigade hebben dan een gezellige en sportieve avond waarbij als afsluiting van het jaar wedstrijden en estafettes worden gehouden. Als beloning voor alle inspanningen worden er oliebollen gegeten en chocolademelk gedronken.

Kerst-recess
De Almeerse Reddings Brigade heeft geen training tijdens de kerstvakantie. De lessen voor het nieuwe jaar starten weer op donderdag 9 januari en vrijdag 10 januari.

Oproep nieuwe leden Almeerse Reddings Brigade
De Almeerse Reddings Brigade heeft weer ruimte voor nieuwe leden. In de traininguren op donderdagavond zijn enkele plekjes vrijgekomen. Maar ook op vrijdag zijn er nog plekjes voor conditiezwemmen. De reddingsbrigade traint elke donderdag en vrijdagavond in het Zwembad Almere-Haven (Parkwerf 135) met uitzondering van de kerstvakantie en de zomervakantie.
Heb je belangstelling of wil je meer informatie? http://home.uni-one.nl/almeersereddingsbrigade of bel 036-5314906.

Persbericht Almeerse Reddings Brigade

Luxe villa´s in Almere Overgooi

Almere 18 December 2002
In Almere Overgooi worden luxe villa’s gerealiseerd op grote kavels. De gemeente Almere heeft een plan ontwikkeld waar architectonische hoogstandjes gebouwd worden voor het absolute topsegment van de markt. Op woensdag 18 december wordt de start van de bouw van de eerste villa in Overgooi gevierd.

    
Voorgevel villa

Het dure segment
Door het laatste segment - dure koopwoningen - in Almere Overgooi te realiseren, completeert Almere de keuzemogelijkheid van wonen voor woonconsumenten. In de eerste fase die dit jaar in verkoop is gekomen bevinden zich 124 kavels met een oppervlakte van 1.700 tot 5.000 m2. Voor de Randstad enorme oppervlaktes, tegen een prijs die vergelijkbaar is met een veel kleinere kavel elders. Overgooi ligt tussen Almere Haven, het Gooimeer, het Cirkelbos en het Waterklandsebos. In de directe omgeving liggen het stadslandgoed de Kemphaan en de 18 holes golfbaan Almeerderhout.

Bouw moet dit jaar nog starten
In het afgelopen jaar heeft Bröring Era Makelaars te Almere het project onder de aandacht gebracht van woonconsumenten die rust en ruimte willen combineren met de nabijheid van de grote stad en/of hun werkplek. Inmiddels is bijna de helft van de kavels verkocht of onder optie. Om de hoge kwaliteit van de architectuur te garanderen heeft de welstandsbeoordeling van de eerste woningen iets meer tijd gevraagd. Uiteindelijk kan nog net voor de jaarwisseling gestart worden met de bouw van de eerste villa door Ter Steege Villabouw, naar een ontwerp van Architecten Tuns en Horsting.

Tekst en foto: Gemeente Almere

Onder voorwaarden toch moskee op Het Atelier

Almere 19 December 2002
De woordvoerder van de groep kavelkopers en omwonenden van ´Het Atelier´ is toch bereid een moskee te tolereren op het bedrijventerrein. Dat schrijft Rob Wammes aan de voorzitter van Leefbaar Almere, Wim Husmans,in een persoonlijke e-mail, die door Wammes ook gestuurd is aan de pers. Wammes roept Leefbaar Almere op om vandaag, 19 december, afstand te nemen van het College van B&W, inclusief de eigen LA-wethouders.

    
Wim Husmans (LA)
Tegen, maar niet anti...
In zijn schrijven aan de voorzitter van Leefbaar Almere reageert Wammes op een opmerking van Husmans op de site van LA. Wammes geeft nogmaals aan dat hij helemaal niet anti-moskee is, maar wel tegen een moskee op ´Het Atelier´ zoals voorgesteld door het College. De kavels, zo schrijft Wammes, zijn bedoeld voor kleinschalige aktiviteiten met een bedrijfsmatig karakter. Daar valt een moskee niet onder, volgens Wammes. Van Oostrum, van het bedrijf Centerfort, vond eerder dat een moskee niet past in het ´high-tech´ karakter dat Het Atelier zou gaan kenmerken. Wammes betoogt in zijn schrijven aan Leefbaar Almere, dat de kavels bedoeld zijn voor bijvoorbeeld een dierenartspraktijk, maar niet voor een grootschalige voorziening als een moskee.

    
Kleinschalig
Voorwaarden; als dan...
Wammes geeft in zijn schrijven aan onder welke voorwaarden een moskee wel mogelijk is op Het Atelier. Wammes: "Als er al een moskee zou moeten komen, dan wel op de oorspronkelijke (woon/werk!) kavel van 2300m2, tegen een niet-gesubsidieerde grondprijs van € 86,07 per m2 in plaats van € 45,38, voorzien van een duidelijk bedrijfsmatig karakter en in die zin dan ook vergelijkbaar met de op "Het Atelier" gewenste bedrijven, met een bouwhoogte die niet hoger is dan 12 meter, een voorgevel die voor minimaal 60% in de rooilijn is geplaatst, met uitsluitend parkeergelegenheid op eigen terrein, en keiharde garanties vanuit de stichting Al-Raza dat verkeers- en parkeeroverlast zullen worden voorkomen en qua architectuur aangepast aan de bestaande en nog te ontwikkelen belendende bebouwing. Dan zou de bouw van een moskee toch mogelijk moeten zijn".

Afkeur over eigen college
Wammes roept Leefbaar Almere op om in de raadsvergadering van donderdag 19 december uit te spreken dat het College van B&W, inclusief de eigen LA-wethouders, zich niet van de beste kant heeft laten zien. Vanavond beslist de gemeenteraad over het voorstel van B&W om een moskee op het bedrijventerrein Het Atelier toe te staan. Of de voorwaarden die de ´groep Wammes´ stelt aan de komst van een moskee in die beraadslagingen worden meegenomen is onbekend.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto: Greta Verduin
Plaatje: Rob Franken

Waterschap: wel nieuwe website; geen godin

Almere 19 December 2002
Op 30 juli van dit jaar onthulde dijkgraaf Tiesinga iets bijzonders aan het gemaal De Blocq van Kuffeler. Een heuse godin sierde sinds die tijd de witte muren van het gemaal. Iets bijzonders want het bijna 2 meter lange kunstwerk van de Almeerse kunstenaar Marcel van Campen was verguld met 24 karaats bladgoud. Ook de gemeente Almere heeft een financiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit bijzondere kunstwerk. Een kunstwerk dat nu al weer een paar maanden het daglicht niet gezien heeft omdat het van de muur is afgehaald en binnen opgeslagen. Het waterschap heeft er geen geld voor over. Wel voor een totaal vernieuwde website die vandaag wel het licht ziet.

    
De Godin van de Blocq van Kuffeler

    
Marcel van Campen
Financiële positie waterschap weinig florisant
De afspraak tussen de kunstenaar en het waterschap was dat na 2 maanden bekeken zou worden of het kunstwerk aangekocht zou worden. De prijs van 2400 Euro heeft het waterschap er niet voor over. De financiële positie laat dat niet toe. Op 1 oktober is door het waterschap het kunstwerk van de muur gehaald en opgeslagen in een ruimte. Volgens een woordvoerder moet Van Campen het nog steeds komen ophalen. Van Campen is dat echter niet van plan.

Van Campen: uniek kunstwerk voor lage prijs
Van Campen vindt 2400 Euro voor zijn kunstwerk helemaal niet te veel. Bij een dergelijk 24 kartaats-bladgouden kunstwerk behoort in het algemeen een veel hogere prijs. Volgens hem kan het waterschap voor weinig geld in het bezit komen van een uniek kunstwerk. Voorlopig haalt Van Campen het kunstwerk niet op. Hij heeft het speciaal gemaakt om uitdrukking te geven aan zijn dankbaarheid voor het bestaan van het gemaal. Zonder het gemaal zouden we hier in de polder geen droge voeten hebben, aldus Van Campen die zegt veel reacties op zijn kunstwerk te hebben gekregen toen het nog aan de witte muur van het waterschap Zuiderzeeland schitterde in de zon.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin

College kan doorgaan met Moskee

Almere 20 December 2002
Het college van B&W kreeg donderdag 19 december van de raad groen licht om door te gaan met de invulling van het bestemmingsplan, dat het mogelijk maakt dat er een Moskee komt op het bedrijventerrein "Het Atelier" in de wijk Tussen de Vaarten. Dit ondanks de bezwaren van een groot aantal omwonenden die juist vinden dat het bestemmingsplan die mogelijkheid niet biedt.

    
Lankreijer: "Het college doet het goed"

Wethouder Lankreijer (LA): ´College doet het goed´
Wethouder Lankreijer (Leefbaar Almere) hield de raad voor dat het College het nog niet zo slecht gedaan had. Volgens hem was de vestiging van een moskee in het bestemmingsplan wel mogelijk. En de € 45 waarvoor het stichtingsbestuur van de Moskee de grond had kunnen kopen was gewoon de prijs die gevraagd werd voor instellingen met maatschappelijke doeleinden. Het verwijt van de protesterende bewoners dat hiermee een subsidie gegeven werd aan de Moskee was, volgens Lankreijer, niet terecht. Ook kerken die willen bouwen krijgen de grond voor die prijs aangeboden. Ondernemers op het bedrijventerrein "Het Atelier" dienden gewoon ´de volle mep´ te betalen.

    
René van Gellekom (LA)
Juridische Procedures
Van links tot rechts werd door de raad erkend dat er ´communicatie-fouten´ waren geweest tussen ambtenaren en de protesterende bewoners. Ook wethouder Lankerijer (LA) erkende dat, maar volgens hem hadden de ambtenaren ook uitstekend werk verricht. Hij zag niets in het voorstel van LA (Van Gellekom) om de kwestie terug te verwijzen naar de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling en een andere plek te zoeken voor de Moskee.

Verdeelde coalitie
Lankreijer: "Een moskee op een ander plek geeft geen garantie dat daar niet dezelfde problemen door omwonenden naar voren zullen worden gebracht; de omwonenden van het "Atelier" kunnen gewoon naar de rechter lopen. De uitkomst van die juridische procedures ziet het College met vertrouwen tegemoet". Hierin werd de wethouder gesteund door de VVD (Smeeman), die vond dat er nu maar eens een besluit over genomen moest worden.
    
Verontruste bewoner
Als het invulling geven aan het bestemmingsplan een exclusieve taak voor het college is en als het volgens het college zo kan, dan moeten de bewoners maar gaan procederen, aldus de VVD´er. Van Gellekom, die stemming eiste over zijn voorstel, zag zijn voorstel weggestemd worden met 20 tegen (waaronder de PvdA) en 15 voor.

Tot aan de Raad van State
Rob Wammes, die met tientallen belangstellende belanghebbenden na het agendapunt de publieke tribune verliet, verklaarde teleurgesteld te zijn. Alhoewel hij er samen met het stichtingsbestuur van de Moskee hoopt uit te komen, kondigde hij aan dat er een stichting in het leven geroepen zal worden die tot doel heeft om een eventueel bouwbesluit van de Moskee aan te vechten. De kosten zullen de bewoners onderling opbrengen. De jurische procedures die Wammes en de zijnen, desnoods tot aan de Raad van State, zullen voeren kunnen belangrijke vertragingen in de bouw van de moskee veroorzaken.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Rob Franken

Wethouder Haanstra (PvdA) blijft bungelen

Almere 21 December 2002
Hoewel wethouder Johanna Haanstra (PvdA) in de raad van 19 december een motie van afkeuring overleefde, blijft zij voorlopig bungelen. De wethouder voelde zich erg aangeslagen door Joke Knop´s (Stadspartij) ingediende motie van afkeuring. Knop vond dat de wethoudster de raad informatie had onthouden omdat Haanstra, op vragen in oktober, niet de informatie had verstrekt waarover de wethouder wél beschikte. Uit berichtgeving van Almere-City bleek dat de wethouder inderdaad haar eigen akties, het stopzetten van de bouw van een school had verzwegen.

    
Joke Knop
Knop: Haanstra hield bewust informatie achter
Joke Knop (Stadpartij) vond de kwestie zo ernstig dat zij het onderwerp op de agenda voor de raad had laten zetten. De schriftelijk beantwoording van de vragen vond zij volstrekt onvoldoende en zij lichtte nog eens toe waar zij de wethouder in de fout vond gaan. Volgens Knop was het bewust achter houden van informatie een politieke doodzonde. Dat Haanstra de pers de schuld gaf van alle commotie die ontstaan was, deed Knop af als een doorzichtige poging ´het straatje schoon te vegen´.
Het achterhouden van informatie aan de raad was, volgens Knop, respectloos naar de raad.

Haanstra: Persoonlijk geraakt; beleving
Haanstra, die tijdens haar wethouderschap al diverse malen onder vuur is komen te liggen, gaf als reactie dat zij zich ´persoonlijk geraakt´ voelde door de aantijgingen van Knop. "In mijn beleving heb ik alle informatie gegeven"; "Geeft u maar aan wat er mist", aldus een duidelijk aangeslagen Haanstra. Achteraf, zo stelde de wethouder, was het waarschijnlijk beter geweest om de bouw van de school niet te schorsen: "Ik heb geen moment de bedoeling gehad om informatie achter te houden".

    
Haanstra Persoonlijk geraakt

Motie van afkeuring
Als een kudde schaarden de college-partijen zich om de aangeschoten wethouder heen. LA vond dat een zwarte-pieten-spel gespeeld werd (Van Duijn), terwijl Stenberg (CDA) het geheel weet aan miscommunicatie tussen enkel Knop en de wethouder.
    
Johanna Haanstra (PvdA)
Seighali (PvdA) maakte het helemaal bont door burgemeester Ouwerkerk op te roepen, daarbij verwijzend naar Knop, om de omgangvormen in acht te nemen. Een wethouder dergelijke beschuldigingen voor de voeten werpen gaf geen pas, volgens Seighali. Knop liet zich niet van de wijs brengen en bracht haar motie ´van afkeuring´ in stemming. Met de stemmen van alle collegepartijen tegen (PvdA,CDA,GroenLinks,LA), daarbij gesteund door de ChristenUnie (foutje zij de wethouder vergeven) werd de motie verworpen.

Haanstra blijft bungelen; waar is raadsbesluit 1998?
Tijdens het vragenuur kwam Jan Boone (D66) nog eens terug op zijn eerder vraag waar dat raadsbesluit uit 1998 nu was? Het betreft hier een kwestie inzake de aanbesteding van het onderhoud van de stad. Volgens Haanstra was Europees aanbesteden verplicht maar bovendien meldde zij de raad dat de raad zelf in 1998 akkoord was gegaan met Europees aanbesteden.

Boone komt terug
Reden voor Jan Boone om te laten uitzoeken of er wel een dergelijk raadsbesluit bestond. Nog tijdens de raad van 2 december stelde Boone tegenover Almere-City dat de griffier een dergelijk raadsbesluit niet kon vinden. Gisteren, 19 december, kwam Boone daarop terug en vroeg Haanstra waar dat raadsbesluit nu eigenlijk was. Volgens Haanstra werd er in de archieven dagelijks door ambtenaren in het stof gekropen op zoek naar het raadsbesluit uit 1998, waarvan Haanstra toén de raad voorhield dat het wel degelijk bestond. Door ingrijpen van burgemeester Ouwerkerk werd een limiet gesteld (januari 2003) wanneer Haanstra met het gevraagde raadsbesluit op de proppen moet komen. Dan zal blijken of Haanstra de raad toen wél goed geïnformeerd heeft. Almere City wenst de ambtenaren op hun zoektocht veel succes in de stoffige archieven.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Rob Franken

Winterwende Observatorium Robbert Morris

Almere 23 December 2002
Als vaste bezoeker van de SunSation in de zomer was het toch even afzien. Mistig, maar bovenal koud. De kortste dag of de langste nacht werden gevierd in het observatorium van Robbert Morris bij Lelystad.

    
Heer Bol
Steeds meer bezoekers
Stichting de Zonnewende en de Kunstenaarsvereniging Flevoland organiseerde voor de 5e maal de winterwende. Ieder jaar neemt het bezoekers aantal toe, en ook dit jaar trotseerden velen de mist en de kou om dit spektakel mee te maken.

Gevarieerd
Zes kunstenaars, twee verhalenvertellers en een dichter lieten zich inspireren door het thema Offer. En er werden allerlei vurige offers gebracht, aan de kunst, de vrijheid, het leven, de liefde. In het midden van de ring van het zonne-observatorium stond een offertafel, waar alle bezoekers in gedachten iets konden offeren aan iets wat ze zelf belangrijk vinden. Warme tropische klanken werden ten gehore gebracht door de Antilliaanse steelband Frankie Arrindel. Twee korte verhalen van Corry Kistemaker en Tom Draaisma tekenden de rol van de langste nacht. De glühwein en warme chocolademelk maakten het winterwendefeest compleet. Ondanks de kou een aanrader.

 Almere-City Video Nieuws
Een videoimpressie (klik op bovenstaand plaatje)

Wilt u de video op uw harde schijf zetten en rustig bekijken?
Klik met de rechtermuisknop op deze link en sla het bestand op (7,12 MB)

Tekst en foto´s: Rob Franken

Emmeloordse jankepot wint Big Brother

Almere 24 December 2002
Jeanette uit Emmeloord heeft de finale van Big Brother op 23 december gewonnen. Maakten in het verleden psychologen zich nogal eens zorgen over de invloed die Big Brother op de deelnemers zou kunnen hebben, was daar dit keer geen reden voor. De labiele en constant in tranen verkerende Jeanette uit Emmeloord kwam even labiel en jankend het Big-Brother-huis uit als zij er in ging: jankend.

    
Me moeder, me moeder...
Zakdoeken tekort
Temidden van alle andere deelnemers viel de winnaar vooral op door haar labiele houding. Ze had dan ook nog geen enkele levenservaring en waarschijnlijk was het deze labiele instelling die de programma-makers had laten besluiten om dit moederskindje uit Emmeloord een plaatsje te ´gunnen´ in het Almeerse BigBrother-huis. Niet slecht gezien van de psychologen die het programma BB begeleiden. Een jankepot doet het altijd goed, zal men gedacht hebben. Zakdoeken tekort, zowel thuis als in het Almeerse BB-huis.

"All the way crying to...."
Wat dat betreft heeft de winnares Jeanette uit Emmeloord niet teleurgesteld. Bijna alle 114 dagen dat zij in het huis verkeerde trakteerde zij de kijkers op vertwijfeling, diepe wanhoop, gesnotter en biggelende tranen over een bleek moeders-pappot-kindjes-gezicht. Het hebben van geen vriendje en bovenal een diepe dankbaarheid jegens haar moeder aan wie zij dit allemaal te danken had was haar drijfveer om zich zo bloot te geven. Emmeloord heeft iets om trots op te zijn: Jeanette. Binnenkort in Emmeloord: Jeanette "all the way crying to bank", met € 352.500. Bovendien nog in het bezit van een cheque van een badkamer-specialist zodat zij een badkuip vol kan janken.

Tekst en foto: Ruud van den Bosch

Almere-City wenst...

Almere 25 December 2002


Redactie Almere-City

Raadslid Van Gellekom (LA) stopt ermee

Almere 31 December 2002
Hoevelen lopen er rond deze tijd niet aan te denken om te stoppen? Is het wel de moeite waard om door te gáán? En in hoeverre ben ik een slaaf van mezelf. Dat moeten zo´n beetje de gedachten van René van Gellekom (raadslid voor Leefbaar Almere) zijn geweest toen hij besloot te stoppen. Het was mooi geweest. Je schoot er niks mee op en dat gezeur hing hem ook al lang mijlenver de keel uit.

Waarom?
Het raadslid heeft er lang over nagedacht. "Tsja, als mijn zoontje af en toe wanhopig met zijn handjes gaat lopen wapperen", dan besef je dat het beter is om te stoppen. "Gezonder lijkt het me ook wel", aldus van Gellekom, die ipv. raadslid liever als daadslid door het leven gaat. Bang voor zijn sperma is hij niet, noch dat hij geen kinderen meer zal kunnen baren, zoals op de pakjes tegenwoordig staat als waarschuwing.

Maar ging het ook lukken?
Neen dus. Het is niet gelukt. René begon al te stoppen half december,omdat iedere dag een goede dag was om te stoppen en dat niet persé op 1 januari van het nieuwe jaar hoefde. Had hij maar niet dat pakje shag in de keukenla verstopt: “Eentje kan geen kwaad” dacht ik en ik haalde mijn pakkie Samson uit de keukenla waar ik het strategische uit het zicht had gelegd. Gelukkig was de avond snel om en gingen we vroeg naar bed, dus werd de behoefte aan een tweede in de kiem gesmoord. ’s Nachts werd ik badend in het zweet wakker en mij hart ging te keer. "Lekker",dacht ik. "Ben ik gestopt en om het te vieren krijg ik hartritmestoornissen".

Het verslag van René Lees meer

Wordt vervolgd
Van Gellekom belooft dat hij van zijn pogingen verslag zal blijven doen op Almere-City. Dus binnenkort een tweede bijdrage, waarin Van Gellekom verslag doet van zijn pogingen om te stoppen. De redactie van Almere-City wenst René veel succes en kijkt uit naar zijn volgende verslag van deze titanenstrijd.

Tekst: Ruud van den Bosch en René van Gellekom
Foto: Rob Franken